Sprzedawca LEVNO przenosi magazyn, wysyłka będzie opóźniona o 4-5 dni. Dziękuję za zrozumienie.

Jesteśmy wirtualną galerią - czytaj więcej

 

Naranu Prague s.r.o. jest operatorem wirtualnej galerii DarmowaDostawa.pl, która nie jest e-sklepem, ale platformą biznesową, która udostępnia wirtualną przestrzeń i pośredniczy w świadczeniu częściowych usług swoim użytkownikom, czyli osobom fizycznym i prawnym z całego świata.

 

Definicje:

Operator - Naranu Prague s.r.o., REGON(CZ – IČ) 04270452, z siedzibą pod adresem Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice Plzeň, Republika Czeska, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Plzni, sekcja C, wkład 27472.

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę o świadczenie usług z operatorem. W zależności od typu używanego konta użytkownika, użytkownik może działać jako: sprzedawca, kupujący, partner stowarzyszony, blogger, operator itp.

Sprzedawca - osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z operatorem Umowę o świadczeniu usług (konto użytkownika Sprzedawcy) zgodnie z Ogólnymi Warunkami - usługi wirtualnej galerii tutaj oraz Umową o udostępnieniu wirtualnej przestrzeni na podstawie warunków ogólnych - Usługi Galerii Wirtualnej.

Kupujący - osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z operatorem Umowę o świadczenie usług (konto użytkownika Kupującego) na podstawie Ogólnych Warunków - Usługi Galerii Wirtualnej.

Polityka gwarancji satysfakcji kupującego - zbiór zasad, zgodnie z którymi wirtualna galeria DarmowaDostawa.pl zapewnia, że ​​użytkownicy działający w roli Sprzedającego, ustawiają swoje procesy tak, aby użytkownicy w roli Kupujących otrzymali wygodne i uczciwe warunki przy zakupie towarów

 

Kto, co i komu

Sprzedającym jest ten, kto jest zainteresowany wystawieniem swojego towaru w naszej wirtualnej galerii i w tym celu otwiera konto (zarezerwowaną dla niego wirtualną przestrzeń), które sam obsługuje. Obecnie w wirtualnej galerii DarmowaDostawa.pl wystawianych jest ponad 150 000 produktów od bez mała 150 Sprzedających.

Kupującym jest ten, kto jest zainteresowany zakupem wystawianych towarów za pośrednictwem swojego konta użytkownika od Sprzedającego. Obecnie kilka tysiąc kupujących ma aktywne konto w wirtualnej galerii DarmowaDostawa.pl.

Wirtualna galeria DarmowaDostawa.pl nie jest dostawcą żadnych towarów, nie zawiera umów sprzedaży towarów, nie ma kontaktu z określonymi towarami i nie ma kontroli nad procesami dostaw. Umowa kupna zawierana jest między sprzedającym a kupującym.

 

Bezpieczeństwo i gwarancje

Każdy sprzedawca, który wystawia swoje towary w wirtualnej galerii DarmowaDostawa.pl, musi określić warunki handlowe dla każdego produktu, które regulują sprzedaż towarów. Ponieważ wirtualna galeria DarmowaDostawa.pl egzekwuje politykę gwarantującą satysfakcję Kupujących, kontrole i sankcje dla Sprzedającego przemawiają za tym, aby te warunki, niezależnie od tego, z jakiej części świata pochodzi sprzedawca, były zawsze zgodne z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawem Unii Europejskiej.

 

Bezpieczeństwo płatności

Jednym z elementów polityki gwarantującej satysfakcję klienta jest bezpieczeństwo płatności, które wirtualna galeria DarmowaDostawa.pl zapewnia system ohrony oparty na warunkach ochrony. Ten system jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników. W ramach tego systemu użytkownik-kupujący przesyła środki na konto inkasowe wirtualnej galerii DarmowaDostawa.pl, w którym są one przechowywane, dopóki nie zostaną spełnione warunki bezpiecznego przesyłania ich do użytkownika-sprzedawcy. Warunki te różnią się w zależności od rodzaju płatności. W przypadku, gdy użytkownik-sprzedawca nie spełnia warunków gwarantowanych w poszczególnych warunkach, które są wymienione dla każdego produktu, wirtualna galeria DarmowaDostawa.pl może opóźnić wysłanie środków do użytkownika-sprzedawcy i pomóc kupującemu rozpocząć negocjacje w celu wyeliminowania braków. Wirtualna galeria DarmowaDostawa.pl nie ma prawa decydować ani oceniać sporów wynikających z umowy kupna między jej użytkownikami. W przypadku, gdy sprzedawca-użytkownik naruszy warunki, za pomocą których wirtualna galeria DarmowaDostawa.pl zapobiega nielegalnemu postępowaniu w swojej przestrzeni wirtualnej, środki mogą zostać zwrócone kupującemu użytkownikowi.

 

Komunikacja z handlowcami

W ramach Polityki Gwarancji Satysfakcji Kupującego zapewniamy możliwość komunikacji między Sprzedawcą a Kupującymi w celu realizacji przedmiotu umów. W przypadku sporu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym oferujemy usługi rozwiązywania problemów w formie komunikacji mediacyjnej. Kupujący zawsze mogą porozumiewać się w języku polskim.

 

Odpowiedzialność

Operator nie jest stroną umowy kupna przy zakupie towarów i dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za umowę kupna pomiędzy sprzedającym a kupującym. Operator nie jest również przedstawicielem Sprzedawcy ani Kupującego. Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprzedaż produktów, wszelkie reklamacje Kupującego i wszystkie inne sprawy wynikające z umowy kupna między nim a Kupującym, takie jak odpowiedzialność za wady produktu.

 

Operator nie gwarantuje:

(i) dostępności, jakości, bezpieczeństwa, przydatności lub legalności towarów prezentowanych przez Sprzedawcę;

(ii) prawdziwości lub dokładności wszelkich opisów towarów lub innych treści dostarczonych przez Sprzedawcę;

(iii) prawdziwości lub dokładności ocen, recenzji lub innych wpisów użytkowników;

(iv) działania lub postępowania dowolnego Sprzedawcy lub strony trzeciej.

 

O ile nie określono inaczej, operator nie ma 100% uprawnień do zatwierdzania towarów, które sprzedawca wystawi. Operator ustanowił procesy kontrolne tak, aby w miarę możliwości zapobiegać problemom Kupujących z zakupem. Zaleca się, aby Kupujący przed zakupem u Sprzedającego zapoznał się z produktami i warunkami na jakich będzie kupował u Sprzedającego.

Chociaż nie jesteśmy stroną umowy między Sprzedawcą a Kupującym w momencie zakupu, pomagamy w przetwarzaniu płatności, zwrotach produktów, zwrotach kosztów i innej obsłudze klienta.

Prawa własności intelektualnej

Wirtualna galeria DarmowaDostawa.pl od dawna promuje politykę pełnej przejrzystości i zgodności z prawem, w ramach której stara się zapobiegać wszelkim naruszeniom praw własności intelektualnej osób trzecich.

DarmowaDostawa.pl Program Galeria Handlowa ma wpływ na sprzedawcę oferującego towary naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich. W przypadku poważnego naruszenia Sprzedawca może oprócz nałożenia kar pieniężnych, zablokować również całe konto.

Jeśli natkniesz się na naruszenie praw własności intelektualnej w Wirtualnej Galerii DarmowaDostawa.pl, wypełnij formularz („żądanie usunięcia praw autorskich”) tutaj. Pomoże to wykryć i ukarać tych, którzy nie przestrzegają praw własności intelektualnej.

Operator działa zgodnie z art. 14 dyrektywy 2000/31 / ES o handlu elektronicznym, ustawa nr 480/2004 Dz. i „Safe Harbor” do 17 U.S.C. §§ 512 Ustawa Digital Millennium Copyright Act (DMCA), na podstawie której nie jest odpowiedzialny za naruszenia praw własności intelektualnej w swojej przestrzeni wirtualnej, jeśli nie jest ich świadomy.