Sprzedawca LEVNO przenosi magazyn, wysyłka będzie opóźniona o 4-5 dni. Dziękuję za zrozumienie.

Warunki Powiernicze

Obowiązki i prawa wynikające z niniejszych warunków przysługują osobom fizycznym lub prawnym, które mają w Ateli, sro, IČ 04270452, z siedzibą Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice Pilzno, Republika Czeska, zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przy Sądzie Okręgowym w Pilźnie, sekcja C, wstaw 27472 zawartą umowę o świadczenie usług w zależności od rodzaju używanego konta użytkownika.

 

Definicje:

Ogólne Warunki Handlowe - Sprzedawcy. Więcej tutaj. (link do https://shipgratis.com/marketplace/index/policy/)

Beneficjent (dalej tylko "sprzedawca") - osoba fizyczna lub prawna, która zawarła Umowę O Świadczeniu Usług z usługodawcą (posiadająca konto użytkownika-sprzedawcy) zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi - Sprzedawcy oraz Umowie o udostępnieniu przestrzeni wirtualnej na warunkach Sprzedawcy.

Warunki powiernictwa - zasady zawarte w niniejszym dokumencie, jeżeli warunki te nie zawierają zasad niezbędnych do prawidłowej płatności, stosownie będą stosowane ogólne warunki handlowe uzgodnione pomiędzy beneficjentem a deponentem (wymienione na każdej stronie produktu), na podstawie których zawierana jest umowa kupna.

Rachunek inkaso - rachunek wskazany przez depozytariusza do wypłaty środków na przechowanie.

Powiernik (dalej tylko "usługodawca") - Naranu Prague s.r.o., IČ 04270452, z siedzibą Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice Pilzno, wpisany do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Okręgowym w Pilźnie, sekcja C, numer 27472.

Powierzający (dalej tylko "kupujący") - osoba fizyczna lub prawna posiadająca Umowę o świadczenie usług z usługodawcą (konto użytkownika Kupującego) zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi - usługi wirtualnej galerii.

Umowa powiernicza - umowa pomiędzy kupującym, usługodawcą i sprzedawcą zawarta na podstawie niniejszych warunków.

 

1. POWIERNICTWO

1.1 W przypadku zawarcia przez sprzedającego i kupującego umowy kupna, której przedmiotem są produkty prezentowane w wirtualnej galerii ShipGratis.eu, oboje zgadzają się zawrzeć umowę powierniczą, która podlega następującym Warunkom Powierniczym.

1.2 Kupujący zobowiązuje się zdeponować środki pieniężne na ręce usługodawcy za pomocą jednego z dostępnych sposobów płatności, na jaki usługodawca zezwala, np. świadczenie wynikające z zawartej między nimi umowy kupna-sprzedaży..

1.3 Sprzedawca zobowiązuje się zaakceptować ten sposób realizacji.

1.4 Usługodawca zobowiązuje się do zarządzania tymi środkami zgodnie z niniejszymi warunkami.

1.5 Koszty związane z przechowywaniem ponosi sprzedawca.

 

2. Proces wpłat i wypłat depozytu

2.1 Kupujący wpłaca środki na rachunek bankowy usługodawcy w kwocie odpowiadającej cenie kupna z umowy kupna zawartej między kupującym a beneficjentem w uzgodnionym terminie i w okreslony sposób.

2.2 Usługodawca bez zbędnej zwłoki informuje beneficjenta o wypłacie środków.

2.3 Beneficjent wypełni swoje zobowiązanie wynikające z umowy kupna pomiędzy nim a kupującym zgodnie ze specyfiką zastosowanej indywidualnej metody płatności.

2.4 Po wywiązaniu się sprzedawcy ze swoich zobowiązań wobec kupującego, usługodawca zwalni środki z rahunku inkaso i prześle mu bezgotówkowym przelewem na rachunek bankowy wskazany w jego koncie użytkownika..

 

3. Wstrzymanie środków finansowych

3.1 Usługodawca ma prawo opóźnić wypłatę środków finansowych z rahunku inkaso tylko wtedy, gdy sprzedawca nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków wynikających z ogólnych warunków handlowych.

3.2 W przypadku wykonania przez usługodawcę prawa do wstrzymania wypłaty środków finansowych, bez zbędnej zwłoki informuje o tym sprzedawcę i rozpoczyna z nim negocjacje w celu usunięcia przyczyny opóźnienia w wydaniu tychże środków.

3.3 W przypadku uchylenia się przez sprzedawcę negocjacji mających na celu usunięcia przyczyny opóźnienia w wypłacie wstrzymanych środków finansowych, usługodawca ma prawo poinformować o tym kupującego.

 

4. Zwroty środków finansowych

4.1 W przypadku braku porozumienia między kupującym a sprzedawcą w przeciągu 90 dni oraz braku wyeliminowania naruszenia warunków rynkowych przez sprzedawcę, usługodawca ma prawo zwrócić środki finansowe kupującemu.

ogólnych handlowych 4.2 W przypadku, gdy usunięcie naruszenia warunków handlowych wymaga dłuższego czasu, usługodawca może przedłużyć termin negocjacji.

4.3 Usługodawca nie ma prawa decydować ani oceniać sporów wynikających z umowy kupna między kupującym a sprzedawcą lub jakichkolwiek innych wzajemnych sporów lub sporów między nimi a osobami trzecimi. Może jednak wydawać zalecenia i nakładać sankcje za nieprzestrzeganie warunków handlowych.

4.4 Usługodawca nie jest uprawniony do wydawania środków finansowych z rachunku inkaso kupującemu, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach.

 

5. Pouczenie stron umowy

5.1 W nawiązaniu do postanowień art. 9 ustawy nr 253/2008 o niektórych środkach przeciwko legalizacji wpływów z finansowania przestępczości i terroryzmu deponent oświadcza odnośnie przechowywaniu środków, że jest rzeczywistym właścicielem środków finansowych i że środki te nie pochodzą z przestępstwa i nie służą legalizacji dochodów pochodzących z przestępstw i finansowania terroryzmu.

5.2 Kupujący i sprzedawca uzgadniają, że środki finansowe pozostaną na rachunku inkasa przez cały okres przechowywania powierniczego i przyjmują do wiadomości, że usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty na środkach wynikające ze złej sytuacji ekonomicznej banku prowadzącego ten rachunek.

5.3 Odsetki od środków finansowych przyjętych do depozytu powierniczego przysługują usługodawcy jako wynagrodzenie za usługi powiernicze. Usługodawcy nie przysługuje zwrot kosztów związanych z prowadzeniem rachunku inkasa