Ochrona danych osobowych i plików cookies

Definicje:

Usługodawca - Ateli, s.r.o., IČ 29157013, z siedzibą Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Pilzno, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Pilźnie, dział C, wpis 27472.

Użytkownik - osoba fizyczna, która zawiera z usługodawcą umowę o świadczenie usług na zasadach ogólnych - usług galerii wirtualnej.

 

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia RODO jest usługodawca.

1.2 Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej określonych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.

1.3 Usługodawca nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

1.4 Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez użytkownika lub dane osobowe pozyskane w związku z wykonywaniem Umowy o świadczenie usług zgodnie z Ogólnymi warunkami - Usługi Galerii Wirtualnej.

1.5 Usługodawca przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy na rzecz użytkownika.

1.6 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) b) RODO,
- prawnie uzasadniony interes dostawcy polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

1.7 Celem przetwarzania danych osobowych jest:

- świadczenie usługi oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług; dane osobowe są wymagane w celu rejestracji, która jest niezbędna do jej prawidłowej realizacji i świadczenia usług, podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o świadczenie usług lub jej wykonanie,
- wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.

1.8 Usługodawca automatycznie podejmuje indywidualne decyzje w rozumieniu art. 22 RODO. Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

1.9 Usługodawca przechowuje dane osobowe:

- przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego - wykonania usługi),
- do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez 5 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

1.10 Po upływie okresu przechowywania danych osobowych, usługodawca dane osobowe usunie.

1.11 Odbiorcami danych osobowych (podwykonawcy lub kontrahenci dostawcy) są podmioty:

- zaangażowane w świadczenie usług
- świadczenie usług w zakresie przestrzeni wirtualnej
- świadczenie usług marketingowych

1.12 Usługodawca zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

1.13 Zgodnie z warunkami określonymi w RODO, użytkownik ma prawo:

- ma dostępu do jego danych osobowych na podstawie art.15 RODO,
- do aktualizacji danych osobowych na podstawie art.16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art.18 RODO,
- do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO,
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art.21 RODO
- do przenoszenia danych zgodnie z art.20 RODO
- do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych drogą elektroniczną na adres helpdesku

1.14 Ponadto użytkownik ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że ​​jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

1.15 Usługodawca oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

1.16 Usługodawca oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają tylko osoby przez niego upoważnione.

1.17 Wysyłając formularz rejestracyjny, użytkownik potwierdza, że ​​zapoznał się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości.

1.18 Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki ochrony danych osobowych, oświadcza, że ​​zapoznał się z nimi oraz akceptuje je w całości zawierając umowę o świadczenie usług, biorąc udział w konkursie, zapisując się na newsy, biorąc udział w dyskusjach, korzystając z biura obsługi klienta, podając adres e-mail oraz jeśli zamówienie nie zostanie wysłane, subskrybując powiadomienia w przeglądarce itp.

1.19 Usługodawca uprawniony jest do zmiany niniejszych warunków. Użytkownik zostanie poinformowany o nowym brzmieniu warunków.

 

2. COOKIES

2.1 Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika lub w pamięci tegoż urządzenia. Owe pliki witryn dostawcy, umożliwiają rejestrowanie informacji o wizycie użytkownika, ustawieniach jego przeglądarki, preferowanym języku komunikacji itp.

2.2 Uzywając pliki „cookies”, użytkownik nie ma żadnych zobowiązań ani innych dodatkowych obowiązków.

2.3 „Cookies” są przetwarzane automatycznie przez dostawcę.

2.4 Możesz w łatwy sposób zapobiec przechowywaniu plików "cookies" poprzez ustawienie przeglądarki internetowej lub podobnego programu na swoim urządzeniu końcowym. Możesz również sprzeciwić się ich przetwarzaniu za pośrednictwem helpdesku.

2.5 Pliki cookies wykorzystywane przez dostawcę, można podzielić na dwa podstawowe rodzaje pod względem trwałości. Krótkoterminowe tzw. „Cookies sesyjne”, które są tylko tymczasowe i pozostają przechowywane w przeglądarce użytkownika tylko do momentu zamknięcia przeglądarki, oraz długoterminowe tzw. „Trwałe pliki cookies”, które pozostają na urządzeniu użytkownika znacznie dłużej lub do ręcznego ich usunięcia (czas pozostawania plików cookies na Twoim urządzeniu zależy od ustawień cookies oraz ustawień przeglądarki).

2.6 Niektóre pliki cookie mogą gromadzić informacje, które są następnie wykorzystywane przez strony trzecie (kontrahentów dostawcy) i które na przykład bezpośrednio wspierają jego działania reklamowe (tak zwane „pliki cookie stron trzecich”). Jednak te dane nie mogą zidentyfikować użytkownika.

2.7 Pliki cookie są przetwarzane automatycznie przez dostawcę.